Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Voimassa toistaiseksi 19.06.2017 alkaen

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Berner Oy:n (jäljempänä "Berner") tuotteiden (jäljempänä "Tuote" tai "Tuotteet") toimitukseen ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja sopimuksiin asiakkailleen (jäljempänä "Ostaja"), ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu.

2. Toimitus

Berner ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan tai tilausvahvistuksessaan ajankohdan, jolloin Tuotteet ovat lähetysvalmiina Bernerin tai sen alihankkijan varastossa. Mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole Berneriä sitova.

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Berner toimittaa Tuotteet logistiikkakeskuksesta Katriinantie 20, Vantaa. Bernerillä on oikeus tarvittaessa sopia Tuotteiden kuljettamisesta tavanomaisin ehdoin Ostajan puolesta ja lukuun, ellei muuta ole sovittu. Ostajan on tarkastettava mahdolliset kuljetusvauriot sekä toimituksen tilauksenmukaisuus Tuotteen vastaanottamisen yhteydessä ja merkittävä ne rahtikirjaan. Huomautukset Bernerille on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta.

3. Hinta, laskutus ja maksu

Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Bernerin ilmoittamat hinnat ovat ilman veroa ja julkisia maksuja, jotka lisätään erikseen kuhunkin laskuun.

Ellei muuta ole sitovasti sovittu, Ostaja maksaa laskut Bernerille neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä Ostaja maksaa 16 % p.a. viivästyskoron sekä mahdolliset perimiskulut oikeudenkäymiskuluineen. Bernerillä on tällöin oikeus tehdyistä sopimuksista huolimatta keskeyttää Ostajan tilaamien muiden Tuotteiden valmistus ja toimitukset.

Ostajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään kymmenen (10) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

4. Berner

Ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, on Bernerin vastuu seuraava: Mikäli toimitetussa Tuotteessa on virhe, on siitä reklamoitava Bernerille kahdeksan (8) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta tai virheen havaitsemisesta. Mikäli Tuotteessa on virhe, sitoutuu Berner toimittamaan Ostajalle vastaavan Tuotteen tai palauttamaan Ostajalle Ostajan Tuotteesta jo maksaman hinnan. Tämä korvaus on ainoa Bernerin vastuu ja Ostajan ainoa hyvitys virheellisen Tuotteen osalta. Muutoin kuin mitä yllä olevassa kappaleessa on ko. korvauksesta sovittu, Berner ei vastaa missään tilanteessa tästä sopimuksesta johtuvista välittömistä, välillistä eikä epäsuorista vahingoista, ellei ole aiheuttanut niitä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

5. Ylivoimainen este

Ylivoimaisen esteen vallitessa Berner ja Ostaja vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta kun kyseinen syy kestää. Ylivoimaisena esteenä pidetään ulkopuolista tapahtumaa tai tilannetta, jota sopijapuoli ei ole kohtuudella voinut ennakoida eikä välttää ja joka estää sopimuksen täyttämisen.

6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimies- menettelystä annetun lain mukaisesti. Väli- miesoikeudessa on yksi jäsen. Helsingin kauppakamarin välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehen välityslautakunnan johtosääntöjen mukaisesti. Välityspaikkana on Helsinki ja kielenä suomi.

Bernerillä on kuitenkin oikeus periä saatavansa valitsemassaan käräjäoikeudessa.

Ostajan yleisiä osto- ja/tai myyntiehtoja ei sovelleta miltään osin eikä missään tilanteessa Bernerin ja Ostajan välisissä sopimus- suhteissa.